ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนด้านการวางแผนการตลาดเพื่อสังคมและบริหารโครงการรณรงค์

 

การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนด้านการวางแผนการตลาดเพื่อสังคมและบริหารโครงการรณรงค์
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 120,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 29 มกราคม 2561 เป็นเงิน 120,000.00 บาท
ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
4. เเหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน :
นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 1. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนด้านการวางแผนการตลาดเพื่อสังคมและบริหารโครงการรณรงค์
  / หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 120,000.00 บาท
 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 29 มกราคม 2561 เป็นเงิน 120,000.00 บาท
  ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
 4. เเหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน :
  นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ