ประกาศยกเลิก TOR โครงการจ้างศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน บัญชี ภาษี และพัสดุ สำหรับแผนงาน/โครงการ โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

Shares:
QR Code :
QR Code