ประกาศผลภาพถ่าย “สวดมนต์ข้ามปี”

          สสส. – รัฐสภา – ชมรมช่างภาพการเมือง มอบรางวัลถ่ายภาพ “สวดมนต์ข้ามปี” สะท้อนภาพพื้นที่สร้างสรรค์รับปีใหม่ทั่วไทย ปลื้มผลสำรวจพบประชาชนกว่า 98% นำข้อคิดจากงานไปปรับใช้จริง

/data/content/19770/cms/ehimntvyz245.jpg

          เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่อาคารรัฐสภา ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557 “นายนิคม ไวยรัชพานิช” ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า รัฐสภา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และชมรมช่างภาพการเมือง จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปีฯ เพื่อเป็นสื่อกลางกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ ความสำคัญของการสวดมนต์ เชื่อว่าการที่ประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี จะส่งผลให้เกิดสติ ปัญญา ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของทั้งตนเองและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ นับตั้งแต่ปีใหม่ 2557 เป็นต้นไป 

/data/content/19770/cms/cdfgklnpqtv8.jpg          “ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์” รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดี ชีวิตดี” ครั้งที่ 4 เมื่อคืนวันที่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดย สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชนกว่า 30 องค์กร เปิดพื้นที่การสวดมนต์ข้ามปีทั้งที่สนามหลวง และวัดต่างๆ ทั่วประเทศ พบว่ามีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และจากสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,923 คน โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 98.8% ระบุว่าจะนำข้อคิดที่ได้รับไปปฏิบัติ โดย 50.2% จะนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง และอีก 48.6 จะชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติด้วย โดยประชาชนให้ความเห็นว่า ภาพรวมการจัดกิจกรรมสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่ดี ควรกำหนดจัดเป็นประจำทุกปี และเห็นว่าควรกระจายไปตามภูมิภาคให้ดำเนินการพร้อมกัน นอกจากนั้น พบว่าในแต่ละปีมีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          สำหรับการตัดสินการประกวดภาพถ่าย พิจารณาโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อยู่ในวงการช่างภาพหนังสือพิมพ์ 10 ท่าน อาทิ นายธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนสารคดีและช่างภาพ, นายบุญพีร์ พันธ์วร บก.หนังสืออนุสารการท่องเที่ยว อสท., นายเกษม จันทร์น้อย ม.อีสเทิร์นเอเซีย, รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี ม.รามคำแหง, นายมานิจ  สุขสมจิตร บก.อาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, ช่างภาพสำนักพิมพ์ AP, AFP, บางกอกโพสต์ เป็นต้น

/data/content/19770/cms/egilnqs23459.jpg

/data/content/19770/cms/bdoqrtvxy124.jpg

          โดยมีผู้ชนะการประกวดทั้งสิ้น 13 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นางสาวกัลยา รักศิลป์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายจามิกร ศรีคำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นายเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์  รางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ คือ นางสาวกัลยา รักศิลป์ และรางวัลชมเชยอีก 9 รางวัล

 

 

          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code