ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสื่อป้ายกลางแจ้งเพื่อเผยแพร่รณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคมรอบที่ 2 ประจำปี 2554

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสื่อป้ายกลางแจ้ง
เพื่อเผยแพร่รณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคมรอบที่ 2 ประจำปี 2554
ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่องประกาศเปิดรับพิจารณาสื่อป้ายกลางแจ้งรอบที่ 1 ประจำปี 2554 เพื่อเผยแพร่รณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม ขณะนี้ได้ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยทางคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้สรุปการคัดเลือกดังต่อไปนี้
บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกมีทั้งหมด 4 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท บางกอกไตรวิชั่น จำกัด
2. บริษัท โฟร์อาร์ต (1994) จำกัด
3. บริษัท ฟาสเตอร์ แอ็ด จำกัด
4. บริษัท อิมเมจ โฟกัส โฮลดิ้ง จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2554
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code