ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสื่อป้ายกลางแจ้งเพื่อเผยแพร่รณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคมรอบที่ 4 ประจำปี 2555

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสื่อป้ายกลางแจ้ง
เพื่อเผยแพร่รณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคมรอบที่ 4 ประจำปี 2555
ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่องประกาศเปิดรับพิจารณาสื่อป้ายกลางแจ้งรอบที่ 4 ประจำปี 2555 เพื่อเผยแพร่รณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม ขณะนี้ได้ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยทางคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้สรุปการคัดเลือกดังต่อไปนี้
บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกมีทั้งหมด 2 บริษัท คือ
1. บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ป้ายเชิงสะพานพระราม 5 ข้ามวัดนครอินทร์
2. บริษัท อิมเมจโฟกัส โฮลดิ้ง จำกัด ได้แก่ ป้ายบนดาดฟ้าอาคารพาณิชย์ ถ.พระราม 4 ซ.งามดูพลี
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2555
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code