ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน และผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

ประกาศ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน และผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ตามประกาศแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เรื่องประกาศคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน และผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ได้ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยทางคณะกรรมการ ได้สรุปการคัดเลือกดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ประสานงาน : นางสาวกุลฤดี นุ่มทอง
(สำรอง) : นางสาวชนาพัฒน์ จำปาขาว
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สามารถดูรายละเอียดการเปิดรับที่ https://www.thaihealth.or.th/about/announcement/31776 และส่งใบสมัครมาอีกครั้งภายในวันที่ 6 ธันวาคมนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ศสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code