ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดเก็บสื่อดิจิทัล และรายงานความก้าวหน้า (DOL) เพื่อสนับสนุนการใช้งานเพื่อการจัดการความรู้ของ สสส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code