ประกาศควบคุมเภสัชเคมีภัณฑ์

กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยา หรือเภสัชเคมีภัณฑ์ที่มีปัญหาด้านคุณภาพและมีการส่งคืนให้ผู้นำเข้า เช่น ยาพาราเซตามอล ขณะนี้ อย. ได้ออกประกาศเพื่อควบคุมและป้องกันมิให้นำเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนำไปขายต่อเพื่อผลิตยา โดยให้ผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ แจ้งให้ อย. ทราบ เพื่อเจ้าหน้าที่ อย. จะเข้าไปตรวจสอบดูแล มิให้นำไปขายต่อผู้ผลิตรายอื่น ป้องกันมิให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากยาที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่าวัตถุดิบพาราเซตามอลจากแหล่งผลิตบางแห่งมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพและมีการต้องส่งคืนให้กับผู้นำเข้าหลายครั้ง นั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมาตรการควบคุมเภสัชเคมีภัณฑ์ เพื่อนำมาใช้ผลิตยา โดยมีกฎกระทรวงกำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ.2555 ต้องจดแจ้งรายการเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ผลิตหรือนำเข้าต่อ อย.เพื่อควบคุมการนำเข้าและขายเภสัชเคมีภัณฑ์ โดยให้นำเข้ามาได้เฉพาะที่ด่านนำเข้าที่ อย. กำหนด เพื่อการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

การนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ต้องนำเข้าผ่านด่านนำเข้าของ อย.และ ทุกด่านจะเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ผลิตยา หากพบปัญหาก็จะให้ผู้นำเข้าส่งคืนหรือห้ามนำเข้าฯ ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจยาที่ออกไปสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ ปลอดภัย เพราะ อย. มีกระบวนการตรวจสอบหลายขั้นตอน และ อย. จะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะคุ้มครองความปลอดภัยและความสมประโยชน์ของผู้บริโภค รวมทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตยาต่อไป

 

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ