ประกาศขยายระยะเวลาโครงการ งานจ้างเหมาบริการงานบริหารและจัดทำเอกสารสัญญา/ข้อตกลงสนับสนุนทุนโครงการ โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Shares:
QR Code :
QR Code