ประกาศขยายระยะเวลาโครงการ สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนฯ งวด 6 เดือนแรก สำหรับปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559

Shares:
QR Code :
QR Code