ประกวดแนวความคิด ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะแห่งชาติ

ร่วมนำเสนอวิธีสร้างสุขให้สังคมด้วยมือคุณ

 ประกวดแนวความคิด ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะแห่งชาติ

          ความสุขสร้างได้หรือไม่?

 

          สุขภาวะ คือสภาพอันนำสู่ความสุขอย่างสมบูรณ์ทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา ซึ่งสภาพดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องร่วมกันของผู้คนทุกระดับในสังคม

 

         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส.ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมรับผิดชอบในการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับสังคมไทยมีความต้องการที่ผลักดันให้แนวคิดดังกล่าวเกิดเป็นรูปธรรมผ่านโครงการศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะแห่งชาติ ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารตั้งอยู่ในพื้นที่ แห่งหนึ่งใน กทม.ที่มีขนาดประมาณ 3-10 ไร่

 

          เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถตอบสนองโจทย์ ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างเหมาะสมและเพื่อให้ความฝันของการสร้างสุขภาวะของคนไทยเป็นความจริง สสส. จึงขอเชิญชวนให้ทุกร่วมนำเสนอแนวคิดของศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะว่าควรมีรูปแบบและลักษณะอย่างไร, ควรประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง, มีสภาพแวดล้อมอย่างไร ฯลฯ ซึ่งการนำเสนอแนวความคิดดังกล่าวสามารถทำได้โดยไม่จำกัดรูปแบบ วิธีการนำเสนอ เช่น บทเพลง บทกลอน รูปวาด รูปถ่ายการออกแบบสถาปัตยกรรม เป็นต้น

 

          สำหรับวิธีการนำเสนอ กระทำได้โดยให้เลือกวิธีนำเสนอที่ผู้เสนอคิดว่าสามารถถ่ายทอดความคิดได้ชัดเจนที่สุดลงในกระดาษ A4 จำนวนไม่เกิน 2 แผ่น ส่งไปทีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2550 ไม่เกินเวลา 18.00 น. (กรณีที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์ขะยึดวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ) โดยจะมีการตัดสินการประกวด ในวันที่ 28 ธันวาคม 2550 และแจ้งผลงานผ่านทาง www.thaihealth/or.th

 

          ส่วนเงินรางวัล มีทั้งหมด 7 รางวัลดังนี้

 

          รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท

 

          รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

 

          รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

 

          ผลงานแนวคิดที่น่าสนใจจะถูกนำไปประมวลเป็นข้อมูลในการออกแบบโครงการจริงซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างภายในปี 2551(จำกัด 1 ทานส่งได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงาน)

 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-298-0500 ต่อ 1011 (คุณสวาท) หรือต่อ 1052 (คุณวิลาวรรณ) หรือ wwwthaihealth.or.th

 

          โอกาสเปิดแล้วขอเชิญผู้ที่มีความคิดสร้างสรค์ร่วมนำเสนอแนวคิดเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนไทย

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ภาพประกอบ : อินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

Update : 26-08-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code