ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางสำหรับผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ สสส. ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code