ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมการบันทึกภาพและระบบเสียงในห้องประชุมพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code