ประกวดราคาจ้างสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของกองทุนฯ (สสส.) รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ