ประกวดราคาจ้างสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code