ประกวดราคาจ้างพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักสร้างสรรค์โอกาส และ Facebook เรื่องเล่าสำนัก 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code