ประกวดราคาจ้างบริหารการตลาดดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ (Digital Marketing Social Media) และ บริหารกิจกรรมการตลาดส่งเสริมการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Persona Health ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code