ประกวดราคาจ้างจ้างสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินรวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของกองทุน สสส.และหน่วยงานลักษณะพิเศษภายใต้กองทุนฯ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code