ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตภาพยนตรโฆษณาสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลโครงการรณงค์ให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ สสส. และภาคีเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code