ประกวดราคาจ้างจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน สสส. สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code