ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ รณรงค์สร้างจิตสานึกเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ ในพื้นที่การท่องเที่ยวเขตทหารต้นแบบ กองทัพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code