ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code