ประกวดราคาจ้างการจัดการความรู้ เรื่องชุมชนน่าอยู่ ผ่านกลไกสภาผู้นำชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code