ปภ.นครฯ จัดประชุมถอดบทเรียนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

 

คณะทำงานศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เพื่อนำข้อมูล ประเด็นจากการถอดบทเรียนมากำหนดแนวทาง ในการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ให้สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นพบว่า สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุมี 3 ปัจจัยหลัก คือ 1. คน มีพฤติกรรมการขับขี่รถไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถขณะเมาสุรา ไม่มีใบขับขี่ ขับรถเร็ว และฝ่าฝืนเครื่องหมายสัญญาณจราจร เป็นต้น 2. รถ มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน 3. สภาพแวดล้อม เช่น ถนน เป็นต้น

นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานยังมีปัญหาด้านการรายงานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น ไม่มีเครื่องตรวจจับความเร็ว ไม่มีเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ เป็นต้น ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช จะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปสรุปแล้วนำเสนอจังหวัดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป

นายธเณศวร คงหอม รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนกำหนดให้มีการปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 – 2 มกราคม 2556 ภายใต้คำขวัญ “ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” โดยจังหวัดได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้านผู้แทนเครือข่ายคนงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ทางเครือข่ายคนงดเหล้าฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้กำหนดการรณรงค์เมาไม่ขับบริเวณถนนเอเชีย หรือถนนหมายเลข 41 ที่อยู่ในเขตอำเภอทุ่งสง เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายของการดื่มสุรา การขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้กับร้านค้าต่างๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ