ปภ.จันทบุรี จัดเวทีถนนปลอดภัย ครั้งที่ 3

ที่มา : MGR Online 


ภาพประกอบจาก MGR Online 


ปภ.จันทบุรี จัดเวทีถนนปลอดภัย ครั้งที่ 3 thaihealth


ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และ สสส.จัดโครงการเวทีถนนปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมเสม็ดงามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเวทีถนนปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และ สสส. และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม จำนวน 15 หน่วย ร่วมในโครงการ


ปภ.จันทบุรี จัดเวทีถนนปลอดภัย ครั้งที่ 3 thaihealth


สำหรับการจัดโครงการเวทีถนนปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน การรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนนับว่าเป็นแผนแม่บทของชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน มีเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรแสนคนในปี 2563 ครม.ได้รับรองข้อเสนอของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ที่กำหนดให้ประเทศไทยมีแผนการดำเนินงาน ทศวรรษการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ มากำหนดเป็นมาตรการหลัก 8 ประการ ได้แก่


1.ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 2.ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ 3.ปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 4.แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย 5.ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย 6.พัฒนาสมรรถนะของผู้ขับขี่ยานพาหนะ 7.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษา และฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ และ 8.พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายให้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

Shares:
QR Code :
QR Code