ปภ.จัดซ้อมแผนการบริหารวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัย (C-MEX 08)

 เพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ฝึกซ้อมแผนการบริหารวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัย ปี 2551 (c-mex 08) ระหว่างวันที่ 2527 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ และนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อทดสอบการบริหารวิกฤตการณ์ในระดับชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ การเตรียมพร้อมของหน่วยระดับนโยบาย และหน่วยปฏิบัติ

 

             นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ฝึกซ้อมแผนการบริหารวิกฤตการณ์ด้านการสาธารณภัย ปี 2551 (crisis management exercise : c-mex 08) ระหว่างวันที่ 2527 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยรูปแบบการฝึกซ้อมแผนฯ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การฝึกแก้ปัญหาในที่บังคับการ (command post exercise : cpx) ในวันที่ 2526 สิงหาคม 2551 เป็นการฝึกซ้อมสถานการณ์ด้านการบังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ กองบัญชาการส่วนหน้า (ncmc ส่วนหน้า) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และการฝึกซ้อมภาคสนาม หรือปฏิบัติการจริง (field training exercise : ftx) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ณ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยสมมุติสถานการณ์ภัยพิบัติสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีผลกระทบรุนแรง และทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ ตามมา จนเกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่จะบริหารจัดการและควบคุมสถานการณ์ได้ จึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติขึ้นตามนโยบายเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ภัยพิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

             ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้การฝึกภาคสนามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมจริง ได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ การฝึกซ้อมการดับเพลิงและ การกู้ภัย การดับเพลิงที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย การกู้ภัยทางทะเลและการขจัดคราบน้ำมัน การให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น การคัดกรองผู้บาดเจ็บ การฝึกซ้อมการอพยพประชาชน โดย ปภ. ได้จัดเตรียม ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต และเครื่องมือ เครื่องใช้ / อุปกรณ์สนับสนุนในการฝึกซ้อม ได้แก่ รถสื่อสาร รถ cmv รถยนต์เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมไฟส่องสว่าง รถผลิตน้ำดื่ม เต้นท์ บ้านน๊อคดาวน์ เต้นท์พักชั่วคราว และรถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันได สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการฝึกซ้อมแผนการบริหารวิกฤตการณ์ฯ ผ่านทาง www.disasterthais.tv หรือ www.disaster.go.th ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.0015.00 น.

 

 

 

 

 

ที่มา:กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย

 

 

update:22-08-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ