ปฎิบัติการเยาวชนปอเนาะรักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)


ปฎิบัติการเยาวชนปอเนาะรักษ์สิ่งแวดล้อม thaihealth


สสม. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเยาวชนปอเนาะรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการเสริมสร้างบทบาทปอเนาะและชุมชนในการจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันปอเนาะอิสลาฮูดดีน ม.2 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ศูนย์กิจกรรมภาคต้ตอนกลาง ร่วมกับ ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ภายใต้การสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.โดยมีนายตอฮีตร์ สายสอิด รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง นายดลรอฮีม พันหวัง และเจ้าหน้าที่ สสม. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเยาวชนปอเนาะรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการเสริมสร้างบทบาทปอเนาะและชุมชนในการจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากนายอิสมาแอล หมัดอะดั้ม ประธานกลุ่มรักษาความสะอาดจังหวัดสงขลาบรรยายาให้ความรู้เรื่องการดูแล รักษาความสะอาด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการจัดการความสะอาดในบริเวณปอเนาะ

Shares:
QR Code :
QR Code