’บ้านทุ่งมะพร้าว’ เตรียมพร้อมสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุ’

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


’บ้านทุ่งมะพร้าว’ เตรียมพร้อมสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุ’  thaihealth


วิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ‘สว.’บ้านทุ่งมะพร้าว เตรียมพร้อมก้าวไปสู่‘สังคมผู้สูงอายุ’อย่างมีความสุข


ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ.2564 แต่การเตรียมความพร้อมรองรับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในบั้นปลายนั้น ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะ “ชุมชน” ซึ่งใกล้ชิดรู้จักสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนของตนเองเป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ “ชมรมผู้สูงอายุ” ในระดับหมู่บ้านจึงเป็นกลไกสำคัญต่อการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพแก่ผู้สูงวัยเป็นอย่างยิ่ง


ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาแม้จะเพิ่งรวมตัวก่อตั้งมาไม่นานนัก แต่ก็มีภารกิจขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างจริงจัง ภายใต้โครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนหมู่1บ้านทุ่งมะพร้าว” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุ่งมะพร้าว ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ


จิตรา ศิริวิชัย กรรมการฝ่ายจัดหาทุนชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งมะพร้าว ให้ข้อมูลว่าชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งมะพร้าวก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2558 มีสมาชิก 52คน จากผู้สูงอายุทั้งหมู่บ้าน 120 คน สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มักจะเห็นความสำคัญการดูแลสุขภาพมากกว่าผู้ชาย และได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิด“หนึ่งกำลังใจ พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข”บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) นิคมสร้างตนเองทุ่งมะพร้าว วัดประชุมศึกษา กลุ่ม อสม.น้อย โรงเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน


จากเดิมที่เคยจัดทำเป็นสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องจากการให้สวัสดิการต้องใช้งบประมาณแต่กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเป็นการให้ความรู้


ด้านสุขภาวะ และเป็นการร่วมกันคิดของชุมชน ไม่จำเป็นต้องใช้ต้นทุน จนนำไปสู่แนวคิดการจัดตั้ง “วิทยาลัยสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว สาขาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ ต้องการให้ผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตรสามารถดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นได้ ผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตรสามารถอยู่ร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถเป็นผู้สูงอายุต้นแบบให้กับชุมชนและสังคมได้อีกด้วย


 “หลักสูตรการเรียนรู้ด้านสุขภาวะเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ เป็นการคิดร่วมกันกับ รพ.สต.ทุ่งมะพร้าว หลังจากลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากผู้สูงอายุ รพ.สต.ก็จะกลับมาคิด หาวิทยากร มาให้ความรู้กับนักศึกษารุ่นใหญ่ที่มีวัยตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งแต่งเครื่องแบบมาเรียนทุกวันศุกร์ ที่อื่นอาจเป็นโรงเรียนแต่ของเราเป็นวิทยาลัย” จิตรา เล่าถึงที่มาของวิทยาลัยสุขภาพและหลักสูตร


หลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยสุขภาพแห่งนี้มีระยะเวลา 26 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2560-30เมษายน2561ประกอบด้วย6หน่วยการเรียน ได้แก่ 1.ความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุ2.การดูแลสุขภาพที่จำเป็นของผู้สูงอายุ โภชนาการ การออกกำลังกาย การพักผ่อน3.การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุ 4.นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ การเย็บปักถักร้อย งานหัตถกรรม กิจกรรมผ่อนคลาย5.เพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุติดบ้าน และ6.เศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาบูรณาการร่วมกับชีวิตประจำวัน


ผลจากการดำเนินงานแม้จะเป็นในระยะเริ่มต้น แต่ก็ทำให้ผู้สูงอายุเกิดการรับรู้และมีความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ รวมไปถึงการเสริมสร้างสุขภาวะในด้านต่างๆผู้สูงอายุสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้โดยพึ่งพาคนในครอบครัวน้อยลง การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ยังส่งผลให้ชาวบ้านทุ่งมะพร้าว ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code