‘บ้านทุ่งฝน’ชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบ

‘บ้านทุ่งฝน’ชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบ

 

            เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จับมือกับศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลทุ่งฝนร่วมกันพัฒนาบ้านทุ่งฝนเป็นชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบ

 

            รศ.ดร.สุรินธร กลัมพากร อาจารย์พยาบาล ภาควิชาสาธารณสุข คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้รับผิดชอบแผนงานการพัฒนาชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โดยพยาบาลชุมชน ภายใต้เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สนุบสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ทางเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทพยาบาล ที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการปฐมภูมิ ในการขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทุนให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ในการพัฒนาชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553 โดยมีนางมลทา ทายิดา หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลทุ่งฝน เป็นผู้รับผิดชอบ

 

            โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ เทศบาลตำบล ผู้นำชุมชน วัด โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข สถานีวิทยุชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน กิจกรรมโครงการประกอบด้วย การสำรวจข้อมูลและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชน การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชน และการกำหนดแนวทางของชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบ 3 ด้าน ด้านแรกคือ กฎหมาย โดยการกำหนดนโยบายสาธารณะของชุมชน ด้านที่สอง คือการบำบัดผู้สูบบุหรี่ มีกิจกรรมกลุ่มบำบัดในชุมชน โดยแกนนำชุมชนที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ และสมาชิกชุมชนที่มีประสบการณ์เลิกสูบบุหรี่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในชุมชน ด้านสุดท้ายคือ การป้องกันการสูบบุหรี่ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว สื่อบุคคล กิจกรรมรณรงค์ตามเทศการงานประเพณีชุมชน ผลการดำเนินงานในตำบลบ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 8 เป็นเวลา 6 เดือน พบว่า มีผู้เลิกสูบบุหรี่ได้ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 64 ของผู้เข้าร่วมโครงการ และมีพื้นที่ปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้นถึง 21 แห่ง

 

            นายสวัสดิ์ คำเชียงกา รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม พร้อมยืนยันว่า ยินดีสนับสนุนทรัพยากรการดำเนินงาน ทั้งด้านบุคลากร และงบประมาณเพื่อดำเนินงานต่อเนื่องต่อไป

 

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย

 

update:28-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย:ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code