‘บ้านควนยวน’ ดึงเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า


'บ้านควนยวน' ดึงเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้ thaihealth


ชุมชนน่าอยู่ 'บ้านควนยวน' ดึงเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้


นายชัยเลิศ รัตนรังสี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านควนยวนต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง กล่าวว่า จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ประสบปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ดังนั้นชาวบ้านจึงร่วมกันหาทางออกผ่านการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน ภายใต้การดำเนินงานและขับเคลื่อน "โครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านควนยวน" ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ควบคู่กับการจัดทำบัญชีครัวเรือนและหารายได้เสริมจากอาชีพอื่นๆ


"ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักกินเองมาตั้งแต่ปี 2558 เน้นปลูกผักบ้านละ 10 ชนิด เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ที่สำคัญชาวบ้านยังมีสุขภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากผักที่ปลูกไม่ใช้สารเคมี อีกทั้งสมาชิกในชุมชนที่เลี้ยงจิ้งหรีดและไส้เดือน มีการขยายผลเป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้น ผลิตเป็นปุ๋ยไส้เดือนและปุ๋ยจิ้งหรีดขาย โดยสร้างรายได้จากการขายจิ้งหรีดเดือนละ 10,000 บาท นอกจากนี้ชาวบ้านได้รวมตัวกันเปิดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตตั้งเป็นตลาดนัดชุมชนวัดควนยวน ปัจจุบันมีชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงมาเลือกซื้อสินค้าและมีแม่ค้ามารับซื้อผลผลิตไปขายอีกด้วย ซึ่งถือเป็นต้นแบบการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนวิถีของคนในชุมชน จนนำไปสู่สุขภาวะของชุมชนทั้งสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถนำไปเป็นแบบอย่างให้แก่ชาวชุมชนอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี" นายชัยเลิศกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code