บูรณาการเตรียมพร้อมรับมือปัญหาไฟป่า

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


บูรณาการเตรียมพร้อมรับมือปัญหาไฟป่า thaihealth


จังหวัดอุตรดิตถ์บูรณาการภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คลิกออฟบูรณาการเตรียมพร้อมรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562


ที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมปฏิบัติงานตามแผนการจัดตั้งศูนย์ประสานการป้องกันและดับไฟป่า ที่ 9, 10,     11 และ 12 ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พร้อมกันนี้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU การป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 39 หน่วยงาน โดยตั้งมีเป้าหมายเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ลดน้อยลงและเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาไฟป่าซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ โดยจังหวัดอุตรดิตถ์มีเนื้อที่ป่าอนุรักษ์ฯจำนวนทั้งสิ้น 2,096,882.33 ไร่ ซึ่งได้มีการกำหนดแผนงานและมาตรการเตรียมพร้อมรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามบันทึกข้อตกลง(MOU) การป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562


ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการป้องกันควบคุมปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด เกิดความคุ้มค่าและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code