บุหรี่-สุราตัวการทำเด็กติดยา

 

สาธารณสุขเผย มีผู้เสพหน้าใหม่จำนวนมากเริ่มจากดื่มสุราและสูบบุหรี่ มีทั้งเยาวชนและวัยแรงงาน เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมให้เยาวชนเข้าร่วม

จากการ ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 14 หัวข้อ “วิชาการยาเสพติดสู่อาเซียน : สร้างเครือข่ายสร้างคุณภาพ” นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในปี 2555 มีผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดทั่วประเทศประมาณ 5.6 แสนคน แต่สิ่งที่น่าห่วงคือผู้เข้ารับการบำบัดกว่าครึ่งเป็นผู้เสพติดรายใหม่ และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนและวัยแรงงาน โดยในระยะเวลา 6 ปี พบเด็กอายุ 7-11 ปี เข้ารับการบำบัดเพิ่มขึ้น 5 เท่า จาก 18 ราย ในปี 2550 เป็น 90 ราย ในปี 2555 ส่วนอายุ 12-17 ปี เพิ่มขึ้น 6 เท่าจาก 7,800 ราย เป็น 46,000 ราย

ดังนั้น การแก้ปัญหาในปี 2556 สธ.จะได้เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกับกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยจะขยายฐานการให้ ความรู้ตั้งแต่อายุ 7-19 ปี กับเด็กทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อให้เยาวชนรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด ซึ่งจะใช้กิจกรรม เช่น โซเชียลมีเดียมาเป็นสื่อกลาง รวมถึงการให้ความรู้เรื่องบุหรี่และเหล้าเนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติด โดยพบว่ากลุ่มเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดร้อยละ 80-90 มีประวัติสูบบุหรี่และดื่มสุรามาก่อน และมักจะเสพกันเป็นกลุ่ม

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code