บึงกาฬตื่นตัวนำหมาแมวฉีดวัคซีน

ที่มา: มติชนออนไลน์


บึงกาฬตื่นตัวนำหมาแมวฉีดวัคซีน thaihealth


แฟ้มภาพ


ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบึงกาฬ ออกหน่วยให้บริการเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”


โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว , การผ่าตัดทำหมัน , การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ด้วย คาถา 5 ย. “อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแย่ง อย่าหยิบ อย่ายุ่ง กับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ” จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า


          ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านนำหมาแมว มาฉี การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อถูกสุนัขกัด โดยโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” นี้ถูกปฎิบัติตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อ ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ รวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยดวัคซีนเป็นจำนวนมาก


และในการนี้ปศุสัตว์บึงกาฬ ยังได้ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ นำบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบต. และเทศบาลในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ นำผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ครู ก.)เข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนับบ้า และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การดำเนิน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีบทบาทในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและต่อเนื่องและสามารถนำไปขยายผลให้กับบุคลากรอาสาสมัครในพื้นที่ดำเนินการป้องกันโรคอย่างครอบคลุมและยั่งยืน รวมถึงเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและบูรณาการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบและพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ