บวชเณรฤดูร้อน “ครอบครัวทำบุญ ลูกบวช พ่อแม่งดเหล้า”‏

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ฝึกอบรมเยาวชนที่ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ชักชวนคนในครอบครัวให้ละเว้นการดื่มน้ำเมา เพื่อเป็นการบำเพ็ญมหากุศลไปพร้อมกัน ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวทำบุญ: ลูกบวช พ่อแม่งดเหล้า” 

บวชเณรฤดูร้อน “ครอบครัวทำบุญ ลูกบวช พ่อแม่งดเหล้า”‏

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้คณาจารย์, เจ้าหน้าที่, พระบัณฑิต, นิสิตและนักเรียนของมหาวิทยาลัยออกไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระศาสนาระหว่างปิดการศึกษา โดยจัดให้มีโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับฝ่ายบริการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้เล็งเห็นวาระบำเพ็ญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ในการที่เด็กเยาวชนร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อฝึกอบรมพระวินัยและศึกษาพระธรรมคำสอนในพุทธศาสนา จะได้ชวนคนในครอบครัวให้ละเว้นการดื่มน้ำเมา เพื่อเป็นการบำเพ็ญมหากุศลไปพร้อมกัน ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวทำบุญ: ลูกบวช พ่อแม่งดเหล้า” พร้อมทั้งให้การศึกษาพิษภัยเหล้าบุหรี่แก่สามเณร สนับสนุนให้มีบทบาทในการชวนพ่อแม่งดเหล้า เป็นการสร้างค่านิยม งดเหล้าเพื่อลูกในมิติงานพุทธศาสนา ซึ่งทุกโครงการจะได้รับสื่อ ป้ายรณรงค์และเกียรติบัตรสำหรับครอบครัวที่งดเหล้าได้สำเร็จ

สำหรับปี 2555 นี้ มีจำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้นกว่า 409 โครงการ มีจำนวนเยาวชนที่ต้องการบรรพชากว่า 32,483 คน รวมทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ต้องการเข้ารับการอบรมกว่า 83,031 คน

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code