บริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนยั่งยืน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


บริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนยั่งยืน ครั้งที่ 3 thaihealth


จัดเวทีเสวนาการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3


วันที่ 26 กันยายน 2560 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการเสวนาการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


ทั้งนี้ อุบัติเหตุทางถนนของโลก รวมทั้งประเทศไทย มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และผู้พิการเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยอย่างมิอาจประเมินค่าได้ รายงานการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 15,000 ราย (ปี 2553 รายงานอย่างเป็นทางการต่อองค์การอนามัยโลก 13,766 ราย โดยองค์การอนามัยโลกเสนอรายงานปรับปรุงประมาณการรายงานเป็น 26,312 ราย) ส่วนผู้มาใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถประมาณ 15,000 ราย และรัฐบาลได้ประกาศให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็น "วาระแห่งชาติ" ในสถานการณ์ปัจจุบัน การรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนนับว่าเป็นแผนแม่บทของชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน มีเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรแสนคนในปี 2563 ได้กำหนดเป็นมาตรการหลัก 8 ประการ ได้แก่  ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขับขี่ยานพาหนะ ปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย พัฒนาสมรรถนะของผู้ขับขี่ยานพาหนะ พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาและฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้มีความเข้มแข็งโดยมีเป้าหมายให้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต้องลดลง


หน่วยงานหลักที่ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจครั้งนี้ประกอบด้วย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  และบริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาดำเนินการจัดทำแผนงานเพื่อป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code