บรรยากาศกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” จังหวัดสระแก้ว

เครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัดสระแก้ว ร่วมรณรงค์  “งดเหล้าเข้าพรรษา” ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 15-19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อบต., เทศบาล, ที่ว่าการอำเภอ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัดสระแก้ว, นักเรียน , นักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป ร่วมรณรงค์ “ งดเหล้าเข้าพรรษา 56” 

โดยการออกติดป้ายประชาสัมพันธ์ เดินรณรงค์ ออกรายการคลื่นวิทยุ ( fm) , เสียงตามสายในเขตชุมชนและเขตเมือง พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาคราชการ , ภาคเอกชน และภาคประชาชน ฯลฯ เพื่อสร้างกระแสหรือปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้ เกิดความตระหนักในโทษหรือพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

และต่อมาในวันที่ 19 กรกฎาคม ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว จัดเดินรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา 56” โดยประสานกับหน่วยงาน สังกัดสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัดสระแก้ว, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และหน่วยงานเทศบาล ร่วมจัดขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา 56” และวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ตรงกับวันเข้าพรรษา ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว พร้อมใจลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และสถานศึกษาพร้อมใจจัดกิจกรรม “พรรษานี้ ชวนครอบครัวเลิกเหล้า”

จากการดำเนินงานพบว่า เทศกาลเข้าพรรษา ปี 56 หน่วยงานราชการทุกอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และประชาชนทุกชุมชนให้ความตระหนักและเกิดจิตสำนึก โทษหรือพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงร่วมใจเข้าร่วมจัดกิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา และร่วมใจลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

 

 

ที่มา : เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว โดยวิสุทธิศักดิ์ จันที                                                                               

                                                                                                           

 

Shares:
QR Code :
QR Code