น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง

ที่มา : กรมสุขภาพจิต 


รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง  thaihealth


แฟ้มภาพ


 


รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ พัฒนาคุณภาพระบบบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก เน้นบรรยากาศ อบอุ่นเป็นมิตร ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ภายใน 34 นาที และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ


นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล (รพ.) จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ อ.พยุหคีรี จ.นครสววรรค์ เพื่อติดตามผลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการดูแลรักษาประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่เจ็บป่วยทางจิตใจและมีอาการรุนแรงยุ่งยากซับซ้อน และกล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมพบว่ามีการพัฒนาระบบบริการประชาชนได้อย่างดี  ปรับภาพลักษณ์สถานที่ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยใน  บรรยากาศเป็นมิตรเสมือนบ้าน บริการอบอุ่น  ลดขั้นตอนบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยได้พบแพทย์ตรวจรักษาภายใน 34  นาที สร้างความพึงพอใจให้กับญาติผู้ป่วยเป็นอันมาก โดยมีผู้ป่วยใช้บริการ 200-300 คนต่อวัน


สำหรับหอผู้ป่วยใน ซึ่งมีผู้ป่วยพักรักษาวันละกว่า 100 คน ได้ปรับอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยและสุขสบาย  เน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยโดยสหวิชาชีพ  ส่งเสริมให้ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อฟื้นฟูทักษะด้านสังคม  สร้างความผ่อนคลาย  กระตุ้นให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติที่สุด   โดยในปีนี้ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำโครงการเกษตรบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชที่อาการทางจิตสงบแล้ว  ไม่มีพฤติกรรมรุนแรง เตรียมความพร้อมกลับสู่ครอบครัวและชุมชนสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยซึ่งกว่าร้อยละ 90 เป็นเกษตรกร เน้นการปลูกให้ผู้ป่วยได้กิน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปจำหน่ายในชุมชนได้  ซึ่งการฟื้นฟูนี้ถือว่าเป็นหัวใจอย่างหนึ่งของการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข


ทางด้านนายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กล่าวว่า โครงการเกษตรบำบัดนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังพ้นระยะวิกฤติ  ลดความบกพร่องหรือความไร้สมรรถภาพ  และพัฒนาผู้ป่วยให้มีทักษะทางสังคมและอาชีพการงาน  ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวชุมชนได้อย่างอิสระเช่นเดียวกับคนทั่วไป  โดยใช้พื้นที่ของโรงพยาบาล เพียง 1 ไร่  ทำเป็นแปลงผักสวนครัวแบบอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อสนองนโยบายโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข   ผักที่ปลูกเช่น พริก มะเขือเปราะ  มะเขือยาว  ตะไคร้ กะเพรา ในช่วงแรกนี้จะใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารให้ผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาล   และปลูกผลไม้ให้รับประทานระหว่างมื้อ เช่นมะละกอ กล้วยหอม มะม่วงหาวมะนาวโห่  และมะนาว เป็นต้น ซึ่งเป็นผลไม้ที่ให้ประโยชน์ ให้สารอาหารและวิตามิน ทำให้ผู้ป่วยสุขภาพภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค  และมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิต ทำให้สดชื่น คลายเครียด และนอนหลับดีขึ้น อีกทั้งยังทำให้ผู้ป่วยเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เห็นผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของตนเอง  ส่วนระยะต่อไปหากมีผลผลิตเหลือจะส่งจำหน่ายในชุมชนโดยรอบด้วย สร้างสัมพันธภาพและเกิดความเข้าใจและการยอมรับผู้ป่วยจิตเวชดียิ่งขึ้น  


ทั้งนี้ผู้ป่วยที่จะเข้าร่วมโครงการเกษตร จะต้องเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการดีขึ้นบ้างแล้ว สามารถควบคุมตนเองได้ มีความพร้อมกลับไปอยู่บ้าน ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยลงไปทำโครงการเกษตร จำนวน 16 คน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลของสหวิชาชีพ โดยโรงพยาบาลฯสามารถจำหน่ายผู้ป่วยที่อาการหายหรือทุเลากลับบ้านวันละประมาณ 10 คน  ภายหลังการฟื้นฟูตามกระบวนการนี้

Shares:
QR Code :
QR Code