‘น่าน’ ร่วมสร้างชุมชนปลอดภัย

เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา กปอ. และเครือข่ายชุมชนปลอดภัย จัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ณ จังหวัดน่าน ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 – 26 พ.ย. 58 (22nd International Conference on Safe Communities 2015, Nan, Thailand)


‘น่าน’ ร่วมสร้างชุมชนปลอดภัย thaihealth


นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ และงานเลี้ยงต้อนรับ การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ณ ข่วงเมืองน่าน ในการนี้ได้มีการแสดงฟ้อนรำ การเดินแบบโชว์ชุดพื้นเมืองน่าน ร่วมรับประทานแบบขันโตก สะท้อนวัฒนธรรมเมืองน่าน


คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย ในคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ (กปอ.) WHO Collaborating Center on Community Safety Promotion สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ‘น่าน’ ร่วมสร้างชุมชนปลอดภัย thaihealth(สสส.) จังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดประชุมประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ณ จังหวัดน่าน ประเทศไทย (22nd International Conference on Safe Communities 2015, Nan, Thailand) ระหว่างวันที่ 22 – 25 พ.ย. 58 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานชุมชนปลอดภัยในทุกมิติ ทั้งในระดับวิชาการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารภาครัฐ-เอกชน และชุมชน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ชุมชนประเทศและสากล


คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย ในคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ (กปอ.) เล็งเห็นเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีความร่วมมือของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งและเสริมความปลอดภัย มีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บ จึงร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ภายใต้แนวคิด "ส่วนร่วมชุมชน ก้าวแรกก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย" ร่วมเรียนรู้แบ่งปันวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยใช้ชุมชนเป็นพื้นฐานการขับเคลื่อน


 


 


ที่มา:  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 

Shares:
QR Code :
QR Code