นำแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพ ก่อน 30 มิ.ย. 61

ที่มา: โพสต์ ทูเดย์        


นำแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพ ก่อน 30 มิ.ย. 61 thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ได้ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวในประเทศและประกันสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวในกรุงเทพมหานครที่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ


          นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ได้ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวในประเทศและประกันสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวในกรุงเทพมหานครที่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจำนวน 264,501 คน จากข้อมูลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงปัจจุบันของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตรวจสุขภาพแรงงานไปแล้วจำนวน 49,655 คน โรงพยาบาลเลิศสิน จำนวน 41,987 คน และโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 44,878 คน เมื่อรวมการตรวจสุขภาพแรงงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 9 แห่งจำนวน 106,131 คน จะมีจำนวนแรงงานที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพแล้วทั้งสิ้น 242,651 คน ยังคงเหลือแรงงานต่างด้าวที่จะต้องตรวจสุขภาพในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ให้เสร็จสิ้นจำนวน 21,850 คน ทั้งนี้ ลูกจ้างที่ได้ลงทะเบียนและรายงานตัวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา แต่ยังดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอนขอให้นายจ้างนำลูกจ้างแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2561


          รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ยังเหลืออยู่จำนวน 21,850 คนในกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพให้รีบไปดำเนินการตรวจสุขภาพให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เช่นกัน ณ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครไว้ทั้ง 12 แห่ง คือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครที่ให้บริการในรูปแบบศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จบริการครบวงจรทั้งการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

Shares:
QR Code :
QR Code