นำร่อง `โรงเรียนปลอดบุหรี่` 20 แห่ง

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์


นำร่อง `โรงเรียนปลอดบุหรี่` 20 แห่ง thaihealth


สพม. เขต 28 จับมือ สสส. ผุดกิจกรรมดี 'โรงเรียนปลอดบุหรี่' นำร่อง 20 แห่ง


ที่โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ชญานิน กฤติยะโชติ หัวหน้าหน่วยจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ หัวหน้าทีมสนับสนุนวิชาการ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ศรีสะเกษ ร่วมกับ นายสุพิชญ์ ลาลุน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  (สพม.28) และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดชุดความรู้สุขภาวะ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่" เพื่อขยายผลองค์ความรู้ และขยายฐานผู้รับผลประโยชน์จากองค์ความรู้สุขภาวะของ สสส. ในวงกว้าง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีได้ โดยมี ผู้บริหารและแกนนำครู จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.28 และ อบจ.ศรีสะเกษ จำนวน 20 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย


ดร.ชญานิน กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นแนวทาง 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดนโยบาย "โรงเรียนปลอดบุหรี่" การบริหารจัดการ "โรงเรียนปลอดบุหรี่" การจัดสภาพแวดล้อม "โรงเรียนปลอดบุหรี่" ตามกฎหมาย การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อการขับเคลื่อน "โรงเรียนปลอดบุหรี่" การช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ และการมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งหากโรงเรียนได้นำไปใช้อย่างจริงจังก็จะเกิดผลสัมฤทธิ์ในการลดจำนวนนักเรียนและบุคลากรที่สูบบุหรี่ในโรงเรียนได้ ทั้งนี้หน่วยจัดการฯ จะมีกระบวนการติดตามหนุนเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง


นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ หัวหน้าทีมสนับสนุนวิชาการ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จากสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีสถิติความเสี่ยงทางด้านสุขภาพที่ทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ประสบปัญหาทางสังคม และมีผลต่อการพัฒนา โดยปี 2554 มีข้อมูลอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนเป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยเด็กและเยาวชนปัจจุบันตกเป็นเครื่องมือสื่อโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ รวมทั้งเข้าถึงปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพด้านบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนมีความง่ายมากขึ้น ดังนั้น ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ จึงจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนนำร่อง 20 แห่ง โดยหวังว่าจะสามารถช่วยลดนักสูบทั้งที่เป็นนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้

Shares:
QR Code :
QR Code