‘นาเจริญ’ ดึงวัฒนธรรมท้องถิ่นหวังสกัดนักดื่มหน้าใหม่

ที่มา : เว็บไซต์สุขภาวะชุมชน


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สุขภาวะชุมชน


'นาเจริญ' ดึงวัฒนธรรมท้องถิ่นหวังสกัดนักดื่มหน้าใหม่ thaihealth


เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ นาเจริญ  ดึงวัฒนธรรมท้องถิ่นจัดกิจกรรม วิถีพุทธต่อเนื่องตลอดปี หวังสร้างต้นแบบ บุคคล ครอบครัว ลด ละเลิก สกัดนักดื่มหน้าใหม่


เป็นโครงการรณรงค์ทั่วพื้นที่ตำบลนาเจริญแบบดาวกระจายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดื่มและรณรงค์สร้างความดีตามแบบวิถีพุทธนาเจริญให้คงอยู่ ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีการจัดงานให้ความรู้ในการควบคุมเครื่องดื่มฯการใช้ชีวิตพอเพียง,การสร้างวัฒนธรรมอันดีไม่ให้สูญหายสืบทอดสู่เด็กเยาวชนรุ่นใหม่


ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นท้องที่และหน่วยงาน, เครือข่ายพระสงฆ์และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมมาขึ้นทั้งนี้ขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียงและเครือข่ายพระสงฆ์ระดับอำเภอและจังหวัด 2.สร้างบุคคล/ครอบครัว/ผู้นำ/หน่วยงาน/เครือข่ายลด ละ เลิกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร สกัดนักดื่มหน้าเก่าและนักดื่มหน้าใหม่ 3.เพื่อสร้างกองทุนในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้เลิกเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code