นั่งอีแต๊กทัวร์สมุนไพร-วิถีชุมชนทากู่ @ลำพูน

ที่มา : MGR Online


ภาพประกอบจาก MGR Online


นั่งอีแต๊กทัวร์สมุนไพร-วิถีชุมชนทากู่ @ลำพูน thaihealth


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผนึกกำลังทั้งรัฐ-เอกชน บูมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เปิดโปรแกรมนั่งอีแต๊กทัวร์สมุนไพรล้านนา-ชมวิถีถิ่นชุมชนทากู่เมืองเจ้าแม่จามเทวี เป็น 1 ใน 4 ชุมชนต้นแบบ


นายสมาน พรวิเศษศิริกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 "สุขภาพดี บนวิถีพอเพียง ที่ทากู่" ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านทากู่ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน


จากนั้นคณะเภสัชกรเกรียงไกร ยังฉิม หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ลำพูน , นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา , นายสวาท เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมมสุขภาพตำบล , ผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรม ได้นำคณะลงพื้นที่ที่จัดขึ้นตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นเวลา 3 วัน (14 – 16 มิ.ย.) เพื่อให้เข้าถึง เข้าใจ วิถีชีวิตชุมชน วิถีวัฒนธรรมที่อยู่กันแบบพอเพียงมาเป็นแรงผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนวิถีพอเพียง


ซึ่งวันแรก มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ภูมิปัญญาไทย ด้วยการนำคณะเข้ากราบนมันการพระศรีตรีเพชรและไหว้พระธาตุเจดีย์กู่แก้ว ก่อนเข้าฐานการเรียนรู้ "ลูกประคบสมุนไพร" และเยี่ยมชมอุโมงค์รถไฟ-สถานีรถไฟขุนตาน มุ่งหน้าต่อไปยังสะพานขาวทาชมพู สะพานที่สวยที่สุดในภาคเหนือ ก่อนจะหมดทริปวันแรกก็ได้เดินทางเข้าวัดดอยน้อย บ้านทาปลาดุก เพื่อร่วมถวายผ้าป่าทันใจ เสริมความเป็นสิริมงคล


นั่งอีแต๊กทัวร์สมุนไพร-วิถีชุมชนทากู่ @ลำพูน thaihealth


วันที่สอง มีการร่วมกันทำบุญ (ตานขันข้าว) ก่อนรับฟังการบรรยายเส้นทางศึกษาธรรมชาติ-สมุนไพร และนั่งรถอีแต๊ก เพื่อเดินทางไปร่วมกันปลูกป่าสมุนไพร ดูการบริหารจัดการน้ำ จากนั้นก็เดินทางเข้าฐานการเรียนรู้ฟาร์มโคนมมาตรฐาน Smart Farm ตกเย็นก็ถึงเวลาผ่อนคลายด้วยการนวด และรับประทานอาหารแบบขันโตก-ชมการแสดงประจำถิ่น สำหรับวันที่สาม ออกเดินทางเข้าฐานผลิตภัณฑ์โอทอป "แปรรูปน้ำเสาวรส" กิจกรรมทำโคมไฟ พร้อม "ชม ชิม ช้อป" ตลาดนวัตวิถี


นายสมาน พรวิเศษศิริกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า บ้านทากู่ ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาให้เป็น 1 ใน 4 หมู่บ้านต้นแบบจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ธ.ก.ส.จังหวัดลำพูน และ สสส. ฯลฯ ร่วมพัฒนาสนับสนุนให้เป็นชุมชนต้นแบบภายใต้แนวคิด "คุณค่าชีวิต วิถีสุขภาพพอเพียง" ที่มีพื้นฐานแห่งการมีสุขภาวะพอเพียงพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม เชื่อมโยงกันอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนในระดับท้องถิ่น ยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และน้อมน้ำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนา


นั่งอีแต๊กทัวร์สมุนไพร-วิถีชุมชนทากู่ @ลำพูน thaihealth


ภายในชุมชนประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 ฐาน ได้แก่ 1. OTOP, 2. อาหารปลอดภัย, 3.ธนาคารชุมชน, 4.พลังงานทดแทน, 5.Home Stay, 6.เศรษฐกิจพอเพียง, 7.ป้องกันภัย, 8.ป่าชุมชน และ 9.นวดเพื่อสุขภาพ เป็นหนึ่งตัวอย่างของการจัดการให้เป็นระบบสุขภาวะชุมชนที่ดี นอกจากนั้นยังมีการบริการให้แก่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปได้เยี่ยมชมสัมผัสวิถีแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริง


เภสัชกร เกรียงไกร ยังฉิม หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ลำพูน กล่าวว่า ตามนโยบายของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านการท่องเที่ยวไว้ 3 ด้าน ได้แก่ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมล้านนา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยว ปีละ 2.5 ล้านล้านบาท จึงได้มอบหมายให้จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน คัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมเพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน


นั่งอีแต๊กทัวร์สมุนไพร-วิถีชุมชนทากู่ @ลำพูน thaihealth


โดยเห็นว่า ชุมชนบ้านทากู่ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ จึงกำหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ภูมิปัญญาไทยขึ้น ที่ชุมชนบ้านทากู่ รวมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีกิจกรรมอาทิ การบริการด้านการแพทย์แผนไทย การฝึกปฏิบัติทำลูกประคบและอาหารเชิงสุขภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การเชื่อมโยงเรียนรู้วิถีชีวิตกับการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น


นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กล่าวว่า อำเภอแม่ทา ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมหลักเชื่อมต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งจะต้องเดินทางผ่านอำเภอแม่ทาไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยอำเภอแม่ทามีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน อุโมงค์รถไฟและสถานีรถไฟขุนตาน สะพานขาวทาชมภู ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลัก เป็นต้น


นั่งอีแต๊กทัวร์สมุนไพร-วิถีชุมชนทากู่ @ลำพูน thaihealth


นายสวาท เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก กล่าวว่า ตำบลทาปลาดุ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอแม่ทา การตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของที่ราบลุ่มแม่น้ำทา อยู่ท่ามกลางระหว่างเทือกเขาขุนตานและเทือกเขาดอยพอ มีอาณาเขตติดต่อกับทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง มีผลิตภัณฑ์สินค้าที่สำคัญ อาทิ นมโค หมูทุบ น้ำเสาวรส ข้าวแต๋น ข้าวเกรียบ และกล้วทอด เป็นต้น และได้มีการดำเนินการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ


บ้านทากู่ ตั้งอยู่ริมทางหลวงชนบทหมายเลข 2031 ผาตั้ง – ทากู่ หมู่ที่ 1 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง อยู่เหนือสุดของอำเภอแม่ทา ติดกับตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทา 20 กิโลเมตร เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.ใดไม่ปรากฏแน่ชัด ประชาชนมีเชื้อสายมาจากชาวยอง ที่อพยพมาจากเมืองยองในประเทศพม่า ในสมัยพระเจ้ากาวิละ และเผ่าขะขุ จากลาวตอนเหนือ ที่มาทำงานให้กับ บริษัทบอมเบย์ เบอร์ม่า จำกัด เมื่อปี พ.ศ.2440 และชนพื้นเมืองที่อพยพมาจากบ้านหลวง ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านทากู่ปัจจุบัน พ.ศ.2490 – 2492 เพราะถูกภัยจากธรรมชาติมารวมตัวเป็นหมู่บ้านทากู่จนถึงปัจจุบัน

Shares:
QR Code :
QR Code