นักสร้างสื่อสร้างสุขภาวะใน 10 จังหวัดภาคใต้

ที่มา : เว็บไซต์   csitereport.com


ภาพจากแฟนเพจ KiddeeiDOL


นักสร้างสื่อสร้างสุขภาวะใน 10 จังหวัดภาคใต้ thaihealth


เด็กใต้จาก 10 จังหวัด ลุกขึ้นใช้สื่อเพื่อสื่อสารสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านประเด็นสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้


เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา การรวมตัวของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ จาก 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ได้ลุกขึ้นใช้สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านประเด็นสุขภาวะ การป้องกันเด็กอ้วน ส่งเสริมการกินผักและผลไม้ และการชวนกันออกกำลังกาย ในกลุ่มเด็กของพื้นที่ภาคใต้


การรวมกลุ่มของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้เครือข่าย "คิดดี-ไอดอล" เครือข่ายนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 3 ที่มีน้อง ๆ เยาวชนสนใจการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารประเด็นสุขภาพ


นักสร้างสื่อสร้างสุขภาวะใน 10 จังหวัดภาคใต้ thaihealth


นายฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโครงการเด็กใต้ฉลาดรู้สู่นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ กล่าวว่า การรวมกลุ่มของน้อง ๆ ที่สนใจงานสื่อได้มาร่วมออกแบบการสื่อสารพร้อมด้วยเครื่องมือกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ หรือ สสส. พร้อมด้วยภาคีทั้งสถาบันศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ได้ร่วมหนุนเสริมกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะนักสื่อสารผ่านประเด็น "พลเมืองฉลากใช้สื่อ" ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นของนักสื่อสารสุขภาวะ เช่น ทักษะเท่าทันสื่อ ทักษะการสะท้อนความคิดในการสื่อสาร ทักษะความเป็นผู้นำ และทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือในการร่วมสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อตนเองและชุมชนต่อไป


นักสร้างสื่อสร้างสุขภาวะใน 10 จังหวัดภาคใต้ thaihealth


ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) กล่าวว่า การที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ลุกขึ้นมาสร้างสื่อเพื่อสื่อสารประเด็นสุขภาพที่ตนและทีมสนใจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการคิดดี คิดที่อยากเห็นความสุขที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพที่สร้างสรรค์ผ่านคนรุ่นใหม่ เพราะสุขภาวะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสุขภาพ แต่รวมไปถึงสังคมและจิตวิญญาณอีกด้วย


ขณะที่ นายวิเศษ บำรุงวงศ์ ธนาคารจิตอาสา วิทยากรที่มาร่วมส่งเสริมจิตตปัญญาของนักสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ว่า ความคาดหวัง ความเชื่อ ของคนเราต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกัน คือ ความรู้สึก ที่เราร่วมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ยิ่งนักสื่อสารสร้างสรรค์ คิดดีไอดอล มาร่วมเป็นพลังสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมจากพลังคนหนุ่มสาวยุคใหม่ที่สนใจงานสื่อในการขับเคลื่อนสังคม


นอกจากนี้ ยังมีรุ่นพี่ คิดดี-ไอดอล รุ่นที่ 1 และ 2 มาร่วมแชร์วงคุยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังในการร่วมเป็นนักสื่อสารสุขภาวะที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมในพื้นที่ภาคใต้ ใน 10 จังหวัดภาคใต้ พร้อมพลังการสื่อสารในการแพร่สื่อดีในสังคมออนไลน์อีกด้วย คาดว่าจะมีผู้ชมและติดตามมากกว่า 100,000 คน ในการได้เรียนรู้ผ่านสื่อของคิดดีไอดอลหลังจากนี้

Shares:
QR Code :
QR Code