นักศึกษา กศน. ร่วมอบรมงานเสริมสวยสร้างอาชีพ

ที่มา : แฟนเพจ Healthy Sexuality Club


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Healthy Sexuality Club


นักศึกษา กศน. ร่วมอบรมงานเสริมสวยสร้างอาชีพ thaihealth


อบรมสร้างอาชีพแก่นักศึกษา กศน.


นักศึกษา กศน.ร่วมอบรมงานเสริมสวย สร้างอาชีพ ภายใต้ "โครงการเยาวชน กศน.พูดเรื่องเพศอย่างปลอดภัย" เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมุ่งเน้นการเสริมศักยภาพให้เยาวชนในระบบ กศน. ทั้งเยาวชนทั่วไปและที่เป็นแม่วัยรุ่น มีทักษะในการดูแลและจัดการชีวิตของตนเอง


โครงการเยาวชน กศน.พูดเองเพศอย่างปลอดภัย เป็นความร่วมมือระหว่าง กศน.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน (North Net) ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

Shares:
QR Code :
QR Code