นักวิชาการบริหารโครงการ ประจำแผนงานฯ

นักวิชาการบริหารโครงการ ประจำแผนงานฯ

ประกาศด่วน!!!

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

รับสมัคร นักวิชาการบริหารโครงการ ประจำแผนงานฯ จำนวน  1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลงานด้านระบบการบริหารงานโครงการย่อยของแผนงานฯ ที่รับทุนจาก สสส.ด้านสื่อและกิจกรรมร่วมสมัย
 • ประสานงานและจัดการประชุมร่วมกับภาคีผู้รับทุน สสส. ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ภาครัฐ เอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนและจัดกิจกรรมและงบประมาณโครงการ สรุปรายงานเพื่อรายงานต่อที่ประชุมแผนงานฯ
 • บริหารลูกทีมที่เป็นนักวิชาการในโครงการ และบริหารระบบสำนักงานของแผนงานฯ
 • ประสานงานด้านการตรวจสอบโครงการ กับผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน สสส.
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ด้านนิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดกิจกรรมและการประชุม การลงพื้นที่ในชุมชน อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์บริหารโครงการย่อยของ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการเรียนรู้และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 • ไม่สูบบุหรี่ และหรือ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อัตราเงินเดือน :   20,000 บาท

ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร

มาที่ ทาง Email : [email protected] (โดยระบุว่าหัวข้อว่าสมัครงานนักวิชาการบริหารโครงการ)

ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่

สิ้นสุดการรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2566

Shares:
QR Code :
QR Code