นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน ช่วยเด็กสูงดีสมส่วน

ที่มา  : กรมอนามัย


พัฒนาทักษะ ‘นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน’ ช่วยเด็กสูงดีสมส่วน thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาทักษะและองค์ความรู้นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย และเสริมสร้างเทคนิคการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงแก่นักวิชาการในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้สูงดีสมส่วน เติบโตเต็มศักยภาพ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรง


แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมอนามัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้แข็งแรง และฉลาด โดยมีเป้าหมาย คือ เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ โดยกำหนดตัวชี้วัด ปี 2562 เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 68 และปี 2564 เด็กอายุ 12 ปีมีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ คือ เด็กผู้ชายสูง 154 เซนติเมตร และเด็กผู้หญิงสูง 155 เซนติเมตร และจากรายงานของกองแผนงานและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 พบว่าเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 65.5 มีภาวะผอม ร้อยละ 4.7 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 11.8 และภาวะเตี้ย ร้อยละ 5.7 เด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเรื้อรังอื่น ๆ ได้มากกว่าปกติ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ข้ออักเสบ ขาโก่ง รวมทั้งสมาธิสั้น หากเป็นโรคอ้วนขั้นรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้นอนหลับไม่สนิทในช่วงกลางคืน และง่วงนอนทุกครั้งที่นั่ง ส่งผลขัดขวางต่อการเรียนหนังสือยิ่งไปกว่านั้นเด็กหญิงที่อ้วน จะเข้าสู่ภาวะวัยรุ่นเร็วกว่าปกติ ประจำเดือนจะมาเร็ว และกระดูกปิดเร็ว ทำให้สูงได้ไม่เต็มศักยภาพ จึงน่าเป็นห่วงว่าเด็กรุ่นใหม่จะเตี้ยลงเรื่อย ๆ แพทย์หญิงอัมพร กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยให้ความสำคัญการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนให้มีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การกำหนดมาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ได้แก่ การส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไข การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้สูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย รวมถึงการเรียนรู้เทคนิคการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ


“ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ Smart Kids Coacher (นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน) ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย และเสริมสร้างเทคนิคการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงแก่นักวิชาการในระดับพื้นที่ ถือเป็นการฟื้นฟูองค์ความรู้และทักษะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต การส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้สูงดีสมส่วนด้วยโภชนาการ กิจกรรมทางกายและการนอน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการคัดกรองภาวะสุขภาพและระบบฐานข้อมูลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนให้สูงดี    สมส่วน เติบโตเต็มศักยภาพ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรง ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 นี้ได้ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาโดยมีนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียนเข้าร่วมพัฒนาทักษะ จำนวน 161 คน” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code