นศ.มอง 6 ทัศนคติที่เป็นปัญหาต่อการศึกษา

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์คมชัดลึก 


นศ.มอง 6 ทัศนคติที่เป็นปัญหาต่อการศึกษา thaihealth


สะท้อนมุมมอง 6 ด้านจากนักศึกษาที่เป็นปัญหาต่อการศึกษาไทย


สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดโครงการ Redesigning Thailand โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยชื่องานว่า Redesigning Thailand #4 " เปิดแคมป์จับระบบการศึกษามาปรับทัศนคติ" เป็นการตั้งโจทย์มุ่งเชิญชวนนิสิตนักศึกษาคิดออกแบบนโยบายเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยด้วยคำถามว่า "ทัศนคติทางการศึกษาเรื่องใดที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาการศึกษาไทยและจะใช้มาตรการหรือนโยบายใด เพื่อการปรับทัศนคติทัศนคติการศึกษาไทยให้ดีขึ้น"


มีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินจำนวน 6 ทีมจากทั้งหมด 10 ทีม โดยทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมที่นำเสนอเรื่อง ทัศนคติ เด็กดีต้องเชื่อฟังครู ประกอบด้วยนายสิรภพ ลู่โรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นานพงศรากร ปาแก้ว คณะสื่อส่รมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และน.ส.วรลักษณ์ ภักตร์อำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ


สำหรับทัศนคติที่นิสิตนักศึกษามีการนำเสนอต้องการให้มีการปรับ ใน 6 เรื่องของทีมที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน ได้แก่ 1.ทัศนคติ การศึกษาที่ดีมาจากอำนาจและการรวมศูนย์ ของนักศึกษาจากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขามีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


2.ทัศนคติการบริหารจัดการศึกษาที่ดีมาจากส่วนกลาง จากนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


3.ทัศนคติต่อการเรียนอาชีวะ ทีมจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


4.ทัศนคติเรียนไปก็ไม่ได้ใช้ ทีมจากคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


5.ทัศนคติครูคือผู้นำของการเรียนรู้ในห้องเรียน ทีมจากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ6.ทัศนคติเด็กดีต้องเชื่อฟังครู ทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ทั้งนี้ โครงการได้สร้างแรงขับเคลื่อนและแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นมีส่วนช่วยแก้ไขและพัฒนาประเทศได้เห็นพลังความสามารถของตัวเอง อีกทั้ง ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการและคำปรึกษาจากนักวิจัยทีดีอาร์ไอ ก็มีส่วนได้ช่วยต่อยอดทางความรู้ด้านงานวิจัยและวิชาการที่นิสิต นักศึกษาจะนำไปปรับใช้ได้ในอนาคตต่อไป


นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล หนึ่งในคณะกรรมการ กล่าวว่า ทีมที่ชนะเลิศเนื่องจากเป็นการนำเสนอที่พูดถึงกระบวนการเรียนรู้ที่ชัดเจน เห็นเป็นรูปธรรรมการดำเนินการ คือ นำรูปแบบของละครเพื่อการศึกษา หรือ drama in education มาใช้ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และได้ผลในการสร้างทักษะและองค์ความรู้ให้กับเด็ก อีกทั้ง เสนอชัดเจนว่ากระทรวงศึกษาธิการต้องปรับอย่างไร ครูต้องปรับอย่างไร สถาบันอื่นต้องเชื่อมโยงอย่างไร และสามารถดำเนินการได้จริง เกิดขึ้นได้ เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ใช้รูปแบบนี้เป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2

Shares:
QR Code :
QR Code