นครแห่งการอ่าน : ยุทธศาสตร์สาคัญเพื่อทุกคนในพื้นที่เข้าถึงวิถีสุขภาวะ

featured

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน และนครแห่งการอ่าน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ สุรินทร์ ลำปาง เชียงราย ของแก่น และกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อน “นครแห่งการอ่าน : ยุทธศาสตร์สาคัญเพื่อทุกคนในพื้นที่เข้าถึงวิถีสุขภาวะ” โดยมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี ปาฐกถาพิเศษ “สร้างสังคมอุดมปัญญา ร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านเต็มแผ่นดิน” ร่วมด้วยผู้บริหาร สสส. คณะกรรมการโครงการอ่านสร้างสุข และเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน ร่วมประชุมในครั้งนี้

Shares:
QR Code :
QR Code