‘นครสวรรค์’ สร้างเครือข่าย แก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  


ภาพประกอบจากเพจหนังสือพิมพ์รอบรั้วบ้านเรา ออนไลน์


'นครสวรรค์' สร้างเครือข่าย แก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth


จังหวัดนครสวรรค์ สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่ ห้องพลอยไพลิน โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการสัมมนานักจัดรายการวิทยุจังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของจังหวัดนครสวรรค์


ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดฯ โดยเฉพาะสื่อวิทยุ ในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัดนครสวรรค์ อย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร ทั้งการอบรมให้ความรู้ การผลิตสื่อ การจัดให้มีรายการวิทยุถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายในอำเภอที่มีสภาพปัญหาและจัดให้มีช่องทางการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อโซเชียลมีเดีย ต่างๆ  โดยมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้จัดรายการวิทยุ เพื่อนำไปเผยแพร่ไปยัง ผู้ปกครอง เยาวชนและวัยรุ่น ได้อย่างตรงประเด็น เป็นปัจจุบัน หลากหลายแง่มุมข้อสงสัย ตลอดจนการถ่ายทอดเทคนิคการจัดรายการที่น่าสนใจจากวิทยากร เพื่อจะนำไปสู่การร่วมกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต่อไปได้

Shares:
QR Code :
QR Code