นครนายกสร้างศักยภาพเยาวชนนักพัฒนา และรณรงค์งดเหล้า

นครนายกจัดกิจกรรมสร้างศักยภาพเยาวชนนักพัฒนา และรณรงค์งดเหล้า

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก ร่วมมือ กับคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดอบรม “โครงการเยาวชนนักพัฒนาอำเภอปากพลี ปี 2556” เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนอำเภอปากพลี และสร้างเสริมให้เป็นเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายบรรพต รัตนเกตุ ปลัดอาวุโสอำเภอปากพลี  เป็นประธานในการเปิดงาน และ นายรังสรรค์  โชติกุล สาธารณสุขอำเภอปากพลีกล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมวัดฝั่งคลอง

ในการอบรมมีการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการสร้างคุณค่าของเยาวชน การทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน การสร้างทัศนคติและพลังในการร่วมรณรงค์งดเหล้า โดยวิทยากรจาก บ.นครนายกแอทเวนเจอร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี เครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้านครนายก

 

 

ที่มา : เครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก โดยอรรถพล   ใจบ่อแป้น

Shares:
QR Code :
QR Code